$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

Sonuç bildiresi yayımlandı

Eğitim Bir Sen 41. Başkanlar Kurulu toplantısı Harezm/Özbekistan’da yapıldı. Programa Eğitim Bir Sen Kırıkkale Üniversitesi Şube Başkanı Murat Şahin’de katıldı. Program sonunda sonuç bildiresi yayımlandı

Sonuç bildiresi yayımlandı
  • 23.07.2018
  • 41 kez okundu
Reklam

İKİ
PANEL YAPILDI

Başkanlar
Kurulu programı kapsamında iki panel yapıldı. Moderatörlüğünü Eğitim-Bir-Sen
Genel Başkan Vekili Latif Selvi’nin yaptığı “Yeni Dönem: İmkânlar, Sorunlar ve
Öneriler” panelinde, GENAR Başkanı İhsan Aktaş “Yeni Türkiye Sosyolojisi ve
Seçmen Davranışlarının Verdiği Mesaj”, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Erdinç Yazıcı “Yeni Sosyolojinin Çalışma Hayatına Dair Avantaj ve
Dezavantajları” ve Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Nuri
Kabaktepe “Yurt Dışı İlişkilerimizde Söylemden Eyleme Eğitim-Bir-Sen’den
Beklentiler” konularında birer konuşma yaptılar. Moderatörlüğünü Türkiye Maarif
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün’ün yaptığı “Dünden Bugüne
Eğitim, Gençlik ve Sivil Toplum” panelinde ise Cihannüma Genel Başkanı Mustafa
Şen “Eğitim-Bir-Sen’in Sivil Toplum Kuruluşları İçerisindeki Rolü ve Önemi”ni,
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İsmail Emanet “Gençlik, Beklentiler
ve Karşılaşılan Güçlükler/TÜGVA Tecrübesi”ni, İnsan ve Medeniyet Hareketi
Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Güney “İfrat/TefritArasında İtidale
Duyulan İhtiyaç”ı, ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu “Dünden Bugüne İmam
Hatipler ve Beklentiler”i anlattılar.

SONUÇ
BİLDİRESİ OKUNDU

Güçlü
Türkiye hedefine, “insanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturuyla ulaşılabileceği
gerçeğinden hareketle Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi döneminde siyasetin ana
yapıcılarının, bu temel esas ekseninde politika belirleme ve karar almalarının
Türkiye’ye ve geleceğe dair en büyük sorumlulukları olduğuna inanıyoruz.Ülkemizin
ekonomik ve sosyal alanda kaydettiği gelişmelerin ve artan refahın, çalışma
hayatına ve kamu çalışma ilişkilerine yansıması gerektiğini ifade ediyor; kamu
görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi başta olmak üzere, seçim sürecinde
kamu görevlilerine verilen vaatlerin ivedilikle yerine getirilmesini ve diğer
tüm kamu görevlileri için mevcut ek gösterge rakamlarının 600 puan
artırılmasını talep ediyoruz. Kamu yönetiminin dönüşümü ve yeniden
yapılandırılması sürecinde kamu görevlilerinin kazanılmış haklarının korunması,
kariyer ve liyakat sistemi zemininde hizmet yürütmelerinin güvenceye alınması
konularında titizlik gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz. Çalışma hayatını,
kamu görevlilerini, eğitimi, akademik camiayı ve eğitim personelini
ilgilendiren düzenleme, uygulama ve kararların, iş birliği ve iyi yönetişim
ilkeleri çerçevesinde paydaşlarla birlikte gerçekleştirilmesi, görüş ve
önerilerin kararlara yansıtılması gerektiğini deklare ediyoruz. Kamu
görevlilerinin kariyer ve liyakat zemininde kamu hizmeti yürütmelerini, görev
motivasyonunu, çalışma huzurunu, iş barışını, hukuk devleti ilkesinin temel
değerlerinden olan kazanılmış hakların korunması ilkesini yok sayacak her türlü
uygulama ve karara karşı olduğumuzu bir defa daha ifade ediyoruz.

İŞ
GÜVENLİĞİ

Kamu
görevlilerinin iş güvencesini geriye götürecek her türlü girişimin karşısında
olduğumuzu; performans değerlendirmesi, rotasyon, yeterlik sınavı gibi kamu
hizmetinin niteliğini artırmak yerine kamu görevlilerini tedirgin ederek kamu
hizmetine olumsuz yansıyacak türden politik tercihlerin kamu personel rejiminin
gündeminden çıkarılması gerektiğini yineliyoruz. Başta Millî Eğitim Bakanlığı
ve üniversiteler olmak üzere, eğitim alanında kamu hizmeti sunan kamu kurumları
eğitimin paydaşlarına kulak vermeli, birlikte çalışmayı öncelemeli; eğitim
hizmetini ve personeli ilgilendiren düzenleme, uygulama ve kararlarda
istişareye önem vermeli, uzlaşma zemininde politika geliştirilmesine hassasiyet
göstermelidir.Millî Eğitim Bakanlığı birimleri arasında hedef, amaç, politika
ve eylem noktasında birbiriyle uyumlu, birbirini tamamlayan, sebep sonuç
ilişkisini gözeten bir politika oluşturma, karar alma, yürütme ve uygulama
bütünlüğünü sağlayacak yapısal bir dönüşüme ihtiyaç vardır. Ülkelerin ekonomik
gelişmesi ve refahının artması, demokratik ve katılımcı bir toplumun var
olması, bireylerin kişisel beceri ve kapasitelerinin gelişmesi ve kendi
refahlarını sağla­masının temel taşı konumundaki eğitim, Türkiye için bir beka
sorunu hâline gelmiş durumdadır. Günü kurtarmaya yönelik palyatif çözümler
yerine insanı merkeze alan kapsamlı ve sürdürülebilir bir sistemin kurulması
için katılımcı bir anlayışla eğitim sorunu yeniden ele alınmalıdır. Temel insan
hakları ihlal edilerek, kadro istikrarını zoraki yöntemlerle temin etmenin yolu
hâline gelen kamu görevlilerini eşi ile işi, sağlık ile işsizlik arasında
tercihe zorlayan sözleşmeli istihdam biçimine karşıyız. Kamuda aynı işi yapan
personel arasındaki statü farkı sonlandırılarak, bütün sözleşmeliler kadroya
geçirilmeli, kamu hizmetlerinin memurlar eliyle yürütülmesi sağlanmalı; kamu
hizmetine alınmada vicdanları yaralayan ve mağduriyet oluşturan mülakat yöntemi
kaldırılmalıdır.

TEMEL
İLKELER

Devlet
memurluğunun temel ilkeleri arasında yer alan kariyer ilkesinin vücut bulmuş
hâli olan görevde yükselme süreci, tüm kamu kurumları açısından işler hâle
getirilerek kamu görevlilerinin mesleki ve kurumsal yükselme yolları açılmalı;
özellikle tüm üniversiteleri kapsayan, keyfiliği giderecek ve mesleki
yükselmeyi tesis edecek merkezi bir görevde yükselme süreci başlatılmalıdır. Millî
eğitim bütçesinin sürekli artarak eğitimin fiziki altyapısının geliştirilmesi
memnuniyet verici olmakla birlikte aynı gelişmenin eğitimcilerin haklarının
iyileştirilmesi ve itibarlarının artırılması konusunda sağlanamadığı
görülmektedir. Eğitim yöneticilerinin her türlü resmi törenin hazırlık ve
yürütülmesinde asıl işi üstlenmelerine rağmen törenlerde görmezden gelinmeleri
ve kendilerine ayrılan yer bunun en somut kanıtıdır. Bu itibarla Bakanlık
öğretmenlerin ve diğer eğitim çalışanlarının özlük haklarını geliştirerek,
öğretmenlik mesleğinin itibarını hak ettiği noktaya çıkarmalı; eğitim
çalışanlarının sorunlarının çözümüne ilişkin daha çok çaba göstermelidir. Bir
okulun ancak yöneticisi kadar başarılı ve etkili olduğu gerçeğinden hareketle
eğitim kurumu yöneticilerinin özlük hakları, üstlendikleri pedagojik ve idari
sorumluluklarla orantılı olarak geliştirilmeli; karar alma ve uygulama
noktasındaki yetkileri okul içi istişare ve ortak karar mekanizmaları dâhilinde
genişletilmelidir. Eğitim hizmetinin sürdürülebilmesini sağlayan, okul
sisteminin vazgeçilemez unsurları olan şef, memur ve hizmetliler başta olmak
üzere, genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfı personelinin çalışma
şartlarının iyileştirilerek maddi sorunlarının çözülmesi, eğitimin niteliğinin
artırılmasına katkıda bulunacaktır.

BÜYÜK
VİZYON

Büyük
Türkiye vizyonuna ulaşmaya imkân verecek olan üniversitelerin oluşabilmesi için
eleştirel düşünebilen, medeniyet değerlerine vakıf, dünyadaki gelişmeleri
okuyabilen, vizyon sahibi bireyleri yetiştirmeyi hedefleyen, toplumsal
kalkınmaya yönelik bilimsel bilgi üretiminin sağlanmasının yanında iş
güvencesini esas alarak katılımcı bir yükseköğretim yönetimini önceleyen yeni
bir yükseköğretim kanununa ihtiyaç vardır. Rektörlere tanınan yetkilerin
sınırlarının belirsizliği ve etkin bir denetim mekanizmasının bulunmaması,
keyfi kararlara, suistimale, adaletsizliklere, hak kayıplarına, kurum içi
çalışma ilişkilerinin bozulmasına neden olmaya devam etmektedir.
Üniversitelerdeki yönetim zihniyetinde köklü bir değişime ihtiyaç
bulunmaktadır. Üniversite yönetimlerinin, personeli ile uyum içinde, adil,
objektif ve eşit uygulanan yapıcı politikalar geliştirerek evrensel üniversite
misyonuna uygun hareket etmelerini sağlayacak adımlar atılmalıdır. Üniversitelerimiz,
kişisel bağlılık yerine üretilen bilgi ve değere odaklanan bir akademik
yükselme, iş güvencesi başta olmak üzere, özlük haklarının korunduğu ve
geliştirildiği bir akademik personel yönetimi, akademisyenlerin esas olarak
araştırma ve bilgi üretmeye yönelecekleri bir çalışma düzeni kurmalıdır.

VÜCUD
BİRLİĞİ

İdari
personelin akademik personel ile bir bütün olarak üniversiteye vücut verdiği
gerçeğinden hareketle, idari personelin akademik personele tanınan yükseköğretim
tazminatı, geliştirme ödeneği gibi temel bazı mali ve sosyal haklardan
faydalandırıldığı, üniversitelerarası merkezi yer değişikliği haklarının
tanındığı, üniversite yönetiminde görüş ve önerilerinin dikkate alındığı,
ayrımcılığa maruz bırakılmadığı üniversiteler görmek istiyoruz. Ülkemiz
yükseköğretim sisteminin geldiği noktada sunduğu hizmetler vazgeçilmez hâle
gelen Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun işlevselliğinin ve etkinliğinin artırılması
amacıyla kurum çalışanlarının mali hakları başta olmak üzere, özlük hakları
iyileştirilmeli; özel ve gece hizmetleri gibi kurumsal kökenli çalışma
şartlarından kaynaklı hak kayıpları giderilmelidir. Türkiye’nin en büyük
sendikası ve sivil toplum kuruluşu olarak, hak, özgürlük ve emek mücadelemizi
yeni zeminlere taşıyarak; üyelerimizin, eğitim çalışanlarının haklarının
korunup geliştirilmesi, ülkemizde demokratik zeminin güçlendirilmesi ve emeğin
saygınlığının artırılması için sendikal yürüyüşümüze kararlılıkla devam
edeceğiz. Emeğin ve alın terinin
evrenselliğinden hareketle, sendikal mücadelenin küresel eşitlik ve adalet
mücadelesinin bir parçası olduğu bilinci içinde ülkemizde ve dünyada daha
etkili bir sendikal mücadele için uluslararası iş birliği çabalarımız artarak
sürecektir.

Reklam
Kırıkkale Sokak Köpekleri
Kırıkkale’de sokaklarda dolaşan sahipsiz köpekler tehlike saçıyor.
2.Abdülhamit Han Kırıkkale de Anma
Kızılelma Ocakları Kırıkkale Şubesi Tarafından Sultan 2.Abdülhamit Han’ın Vefatının 100. Yılı Nedeniyle Kırıkkale Nur Camii Konferans Salonunda Program Düzenlenecek
Hüseyin Kahya Anıldı
Hüseyin Kâhya Hiçyılmaz’ın vefatının 82.yıldönümü nedeniyle Hüseyin Kâhya Parkı’nda anıldı
Kırıkkale de Muharrem Ayı
Mescid-i Rağbet Cami ve Külliyesi’nde Muharrem Ayı Etkinliği Düzenlendi
Kırıkkale Sokak Hayvanlarına Sahip Çıkıyor
Kırıkkale'de ölmek üzereyken sokağa terk edilen ve bir akademisyen tarafından bulunan gözleri görmeyen yavru kedi, Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma...
Hüseyin Kayha Hakkında
Türkiye Odalar Borsalar Birliğine bağlı Gebze Ticaret Odası Meslek Komitesi Başkanı Cenk Ataman'ın dedesi olan Hüseyin Kahya Cumhuriyetin ilk yılarına...
Kırıkkale DAEŞ Davası
Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan Irak uyruklu tutuksuz 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.
MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk Gaziler Günü Açıklaması
Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk 19 Eylül Gaziler Günü ile ilgili konuştu.
Ak Parti Keskin Teşkilatı Ziyaretleri
AK Parti Keskin İlçe Başkanı Halim Bulut okulların açılması ile birlikte ilçede bulanan okulları ziyaret ederek idareciler ve öğretmenler ile...
Kırıkkale Gazilerimiz Unutulmaz
Törende, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Kırıkkale Köprülü Kavşakta Gelişme
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Millet Bulvarı üzerinde çalışmaları devam eden Köprülü Kavşakta incelemelerde bulundu.
Kırıkkale Arazilerinin Başvuru Süresi Doluyor
Kırıkkale'ye bağlı ilçelerinde 2/B arazisi olan köylerde;Hak sahibi olup hiç müracaat etmeyenler,Satın alıp da Tebligat süresinde satış bedelini Ödemeyenler,Taksitli Satış...
Kırıkkale- Kırşehir Ortak Projede
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) tarım ve gıda sektöründe hazırladığı proje ile ürün ve hizmet ihracatının çeşitleneceği bildirildi.
Uyuşturucu Operasyonu
Kırıkkale'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan, sokakta...
Topladığı eski eşyaları evinde sergiliyor
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki emekli Muhlis Yıldız, eski eşya merakıyla topladığı ve satın aldığı malzemeleri evinin bir odasında...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
shares