$ DOLAR → Alış: 5,35 / Satış: 5,37
€ EURO → Alış: 6,08 / Satış: 6,10

Rusya Natodan Şüpheli

Rusya Natodan Şüpheli
  • 19.03.2016
  • 476 kez okundu
Reklam

Dýþ Haberler Servisi – Rusya Dýþiþleri Bakaný Yevgeni Primakov ile NATO Genel Sekreteri Javier Solana arasýnda önceki gün uzlaþma ile sonuçlanan Rusya-NATO anlaþmasý metni üzerinde tartýþmalar sürüyor.

Rusya ile NATO’nun bir metin üzerinde anlaþtýklarý haberi genelde olumlu yanký bulurken, Rusya Savunma Bakaný Igor Rodinov’ýn anlaþmaya “þüphe” ile yaklaþmasý diplomatik çevrelerde ilginç karþýlandý.

Rusya Devlet Baþkaný Boris Yeltsin, Rusya-NATO anlaþma metnini Moskova ile NATO arasýndaki iliþkileri yeni bir çizgiye oturtan farklý bir anlaþma olarak yorumlarken, Savunma Bakaný Rodinov ise, anlaþmanýn batýlý müttefiklerle olan mevcut problemlere yeni çözüm önerileri getirmediðini öne sürdü.

Baþkan Yeltsin, Almanya Baþbakaný Helmut Kohl ile yaptýðý telefon görüþmesinde anlaþmayý “Avrupa ve tüm dünyaya daha fazla istikrar getirecek olumlu bir adým” olarak tanýmlarken, Rodinov ise anlaþmanýn NATO ile Rusya arasýnda hala sorun olan pekçok konuya temas etmediðini belirterek, “Anlaþmaya raðmen, problemler ortadan kalkmadý” dedi.

NATO’nun özellikle askeri ve siyasi yönüne dikkat çeken Rodinov, Moskova ile Brüksel arasýnda güvene dayalý bir ortaklýðýn gerçekleþebilmesi için daha fazla çaba sarfedilmesi gerektiðinin altýný çizdi.

Yeni bir Rusya-NATO daimi ortak konseyi kurulmasýný öngören anlaþma, sözkonusu konseyin yýlda iki kez dýþiþleri ve savunma bakanlarý seviyesinde toplanmasýný teklif ediyor. Anlaþmanýn içeriði hakkýnda detaylý bilgi verilmemesi ve ayrýntýlarýn müphem kalmasý, anlaþma hakkýnda farklý yorumlarýn ortaya çýkmasýna neden oluyor. ABD Baþkaný Bill Clinton ile Yeltsin’in anlaþmaya farklý yorumlar getirmesi ise taraflar arasýnda hala tam mutabakata varýlmayan noktalar olduðunu ortaya koyuyor.

ÝHTÝYATLI ÝYÝMSERLÝK

Rusya ile NATO arasýnda iliþkilerin geleceðini tayin eden bir uzlaþmaya varýlmasý Brüksel’deki NATO Genel Merkezi’ne “rahatlama” getirdi. Yeltsin ve 16 NATO üyesi ülke tarafýndan onaylandýktan sonra, 27 Mayýs’ta Paris’te devlet ve hükümet baþkanlarýnýn biraraya geleceði törende imzalanacak olan uzlaþmanýn, “yeni bir soðuk savaþý önleyecek, Doðu-Batý gerginliðine tamamen son verecek” bir unsur olduðu belirtiliyor.

Brüksel’deki Türk ve yabancý kaynaklar da, “Rusya ile imzalanacak bir uzlaþmanýn, Moskova ile sorunlarýn sonu anlamýna gelmeyeceði” konusunda mutabýk gözüküyor ve temkinli bir yaklaþým sergiliyorlar. Bazý uzmanlar uzlaþma metnini “NATO’nun geniþlemesinin Rusya’ya vereceði sancýlarý hafifletmek amacýyla oluþturulmuþ bir ilaç” diye nitelendiriyorlar.

Uzlaþma metninin imzalanmasýndan sonra oluþturulacak NATO-Rusya Ortak Konseyi’nin yetki ve sýnýrlarý ilk aþamada belirsiz kalýrken, Ruslarýn, “NATO kararlarýnda söz ve veto hakký elde edecekleri” iddialarý Brüksel’de rahatsýzlýk meydana getiriyor.

Ancak, NATO uzmanlarý, “uzlaþmanýn hukuki açýdan baðlayýcýlýðý ve yaptýrým gücü olmadýðýna” dikkat çekiyor, “Rusya’nýn, bazý NATO kararlarýndan, belirli ölçülerde haberdar edileceðini” ifade ediyorlar.

Sofistler baþlýyorþahinler tetikte

ATÝNA (Zaman) – Türk ve Yunanlý sofistler arasýndaki diyalog sürecinin önümüzdeki hafta baþlayacaðý bildirildi. Yunan basýnýnda yer alan haberlere göre, Yunanlý sofislter Krateros Ýoannu ile Argiris Faturos, Türk-Yunan anlaþmazlýklarý ve bunlarýn hangi yollarla çözümlenebileceðine iliþkin görüþlerini hafta baþýnda AB Dönem Baþkaný Hollanda’nýn Dýþiþleri Bakaný Hans Van Mierlo’ya gönderecekleri bir mektupla dile getirerek, sofistler heyetinin sürecini baþlatacaklar.

Ayný haberlerde, Yunanlý sofistlerin bu mektupta, haziran ayý ortalarýna kadar hazýrlanmasý öngörülen raporda, “taraflarýn saldýrmazlýk yükümlülüðü altýna girdikleri” þeklinde bir ifadenin dahil edilmesini istedikleri belirtildi.

Yunanistan, sofistler heyetinin AB Dönem Baþkaný Hollanda aracýlýðýyla önce mektupla diyalog yapýlmasýný ve ortak zemin müþahade edilmesi halinde sofistlerin buluþmalarýný istiyor.

Öte yandan, Eksusia gazetesinde Dýþiþleri Müsteþarý Onur Öymen’in bir demeci yayýnlandý. Söz konusu demecinde Öymen sofister heyetinden umutlu olduklarýný belirterek, “Ýki halk arasýndaki dostluk her iki tarafýn çýkarýnadýr. Biz de bunun için çalýþýyoruz” dedi.

Savunma Bakaný Çohacopulos ise Selanik’de düzenlenen bir konferansta yaptýðý konuþmada alaycý bir ifade ile Türk-Yunan iliþkilerinde bir dostluk taarruzu dönemi yaþandýðýný söyledikten sonra ‘Aslýnda Türkiye’nin saldýrganlýðý bölgede istikrarsýzlýk unsuru olmaya devam etmektedir. Atina için en büyük tehlike Türkiye ile bir diyaloða sürüklenmesidir” dedi.

Kýbrýs’ta konser stresi

LEFKOÞE (Zaman) – Türk pop müziði sanatçýsý Burak Kut’la, Yunanlý meslektaþý Sakis Ruvas’ýn 19 Mayýs’ta Kýbrýs’ý ikiye ayýran Yeþil Hat’ta verecekleri konser öncesinde Türk aleyhtarý Rum örgütlerinin tutumlarý, Ada’da huzursuzluða sebep oldu.

Rum Kesimi’ndeki bazý örgütler, konser öncesinde Yunanlý sanatçý Sakis Ruvas aleyhine kampanya baþlattý. Rum Motosikletliler Federasyonu tarafýndan hazýrlanan, cadde ve sokaklara asýlan afiþlerde Ruvas istenmeyen adam ilan edilirken, “Sakis Ruvas’ý nerede görürseniz suratýna tükürün” dendi.

Yunanistan’da yayýnlanan ve Yunan ordu ve istihbaratýna yakýnlýðýyla bilinen Stohos gazetesi, konsere katýlacak olanlarý hain olarak niteledi ve konseri izleyen Rumlar’ýn polis tarafýndan fiþleneceklerini duyurdu. Rum tarafýndaki okullar, askeri kýþlalar ve sokaklara asýlan afiþlerde konser aleyhinde sloganlar yer aldý.

Rum Motosikletliler Federasyonu ise üyelerini 19 Mayýs akþamý saat 20.00’de Burak Kut’la meslektaþý Sakis Ruvas’ýn konser vereceði Çetinkaya Sahasý’na çok yakýn olan Eleftheria Meydaný’nda toplanmaya çaðýrdý. Motosikletliler ayrýca, konseri izlemeye gelenlerin yollarýný kesecekleri tehdidini savurdu.

Konsere karþý çýkanlar arasýna katýlan Rum Sigma Telvizyonu yayýnlarýnda, Türkiye aleyhinde aðýza alýnmayacak hakaretlerde bulunuldu. Konser aleyhine kampanya açan Kürdistan’la Dayanýþma Derneði Baþkaný Lazaros Mavros da, 19 Mayýs gününün ‘Pontuslu Yunanlýlar’ýn soykýrým günü’ ilan edilmesini istedi.

Afganistan’da þiddetli yaðýþlar

KABÝL – Afganistan’ý iki gündür etkisi altýna alan þiddetli yaðýþlarda, 40 kiþinin hayatýný kaybettiði bildirildi. Afganistan’da görev yapan BM ve Kýzýlhaç yetkililerinin bildirdiðine göre, ülkenin kuzeyindeki 10 vilayeti etkisi altýna alan þiddetli yaðýþlardan 20 bin kiþi zarar gördü. Yetkililer, yaðýþlarda, önceki gün 16, dün de 24 kiþinin öldüðünü belirterek, ülkenin yaklaþýk yüzde 20’sinin aþýrý yaðýþlar yüzünden büyük zarar gördüðünü kaydettiler. (aa)

Özbekistan’da Buhari anýlacak

TAÞKENT – Özbekistan, hadis biliminin geliþmesine yaptýðý büyük katkýlarý dünyaca kabul edilen, Türk dünyasýnýn ünlü hadis bilgini “El Buhari”nin doðumunun 1225’nci yýldönümünün ülkede geniþ bir þekilde kutlanmasýný kararlaþtýrdý. Özbekistan Bakanlar Kurulu’nun kararýnýn ardýndan, Baþbakan Birinci Yardýmcýsý Ýsmail Curabekov, kutlama günlerinin daha sonra belirleneceðini söyledi. (aa)

Cezayir’de akan kan durmuyor

PARÝS – Cezayir’de meydana gelen þiddet olaylarýnda aralarýnda 2 bebek ve 17 çocuðun bulunduðu 30 kiþi öldürüldü. Cezayirli yetkililer, saldýrýnýn baþkent Cezayir’in 50 km güneyindeki Blida vilayetinin Chebli köyünde gece yarýsý gerçekleþtirildiðini belirttiler. Ülkede 1992 yýlýndan beri meydana gelen þiddet olaylarýnda 60 binden fazla insanýn öldüðü bildiriliyor. (aa)

Ýngiltere’de yemin krizi büyüyor

LONDRA – Kraliçe Elizabeth`in konuþmasýyla önceki gün resmen açýlan ve çalýþmalarýna baþlayan Ýngiliz Parlamentosu`nda, yasadýþý Ýrlanda Cumhuriyetçi Ordusu’nun (IRA) siyasi kanadý Sinn Fein`in yöneticisi olan Kuzey Ýrlandalý iki milletvekili ile ilgili tartýþmalar sürüyor. Parlamento Baþkaný Betty Boothroyd yaptýðý açýklamada, Garry Adams ve Martin McGuinness`in Parlamento`ya girmelerine izin vermeyeceðini bildirdi. Sinn Fein lideri, milletvekili Garry Adams ise sonucu “sürpriz“ bulmadýðýný belirtti. (aa)

Kuzey Irak’ta çember daralýyor

Dýþ Haberler Servisi – Irak Kürdistan Demokratik Partisi (IKDP) lideri Mesut Barzani’nin talebi doðrultusunda Kuzey Irak’a sýnýr ötesi operasyon düzenleyen MehmetÇik, teröristlere büyük kayýplar verdiriyor. Panik içindeki teröristlerin, Ýran sýnýrýna doðru kaçmaya baþladýðý belirtiliyor.

Dün sabah saat 05.30’da Diyarbakýr ve Malatya Erhaç’tan kalkan F-4 uçaklarý, Sinat, Hakurk, Zap, Zeli, Haftanin kamplarýna bomba yaðdýrdý. Daha sonra ayný bölgelerdeki kamplara Cobra helikopterleri hava harekatlarý düzenledi.

F-4 ve Cobra helikopterleriyle düzenlenen hava harekatýyla teröristlere ait çok sayýda kamp, yerle bir edildi. Dün sýcak temas saðlanan Þýrnak’ýn Uludere ilçesi Iþýkveren köyü karþýsýndaki Kuzey Irak’ýn Sarýsavaklar bölgesindeki çatýþmalarda þu ana kadar 30’u aþkýn töreristin ölü ele geçirildiði bildirildi.

Buradaki çatýþmalarda ölü ve yaralý terörist sayýsýnýn, gözetleme ve arazideki kan izlerinden daha fazla olduðunun deðerlendirildiði belirtildi.

IKDP DE PKK’YI VURUYOR

IKDP’ye baðlý peþmergelerle bölücü terör örgütü PKK’lýlar arasýnda, Zaho’nun kuzeyindeki Darkaracan ve Begova bölgelerinde büyük çatýþma olduðu, Türk Silahlý Kuvvetleri’ne baðlý askerlerin de dün sabah, bu bölgeye doðru hareket ettiði öðrenildi.

Dün Iþýkveren, Beytüþebap, Çukurca ve Silopi köylerinden Kuzey Irak’a giren Silahlý Kuvvetlerimizin kuzeye doðru çevirme harekatýný sürdürdüðü de bildirildi.

Sýnýr bölgelerindeki teröristlerin, kuzeyden peþmergelerin, güneyden Mehmetçiðin kýskacýna girmekte olduðu gelen haberler arasýnda yer alýyor.

Kuzey Irak’taki çeþitli kaynaklar, Hakurk, Zeli ve Zap kamplarýnda hava operasyonu üzerine, teröristlerin Diana ve Barzan bölgelerinde bulunan Chaveran, Hojiamra, Sidikýr ve Yaruzak köyleri üzerinden Ýran sýnýrýna doðru kaçmaya baþladýklarýný belirttiler.

TSK’nýn önceki gün baþlattýðý Balyoz Harekatý olarak adlandýrýlan IKDP’ye destek operesyonuna 50 bini aþkýn asker ve korucu katýlýyor. Operasyon bugüne kadar giriþilen en büyük sýnýr ötesi harekatlardan biri olma özelliði de taþýyor.

Bu arada Kuzey Irak’a basýn mensuplarýnýn geçmesine izin verilmezken, Kuzey Irak’taki mobil telefonlarýn da IKDP tarafýndan geçici bir süre kapattýrýldýðý kaydediliyor.

OPERASYONA TEPKÝLER

l ARAP BÝRLÝÐÝ : Arap Birliði, Türkiye’nin sýnýrötesi operasyonu hakkýnda, “iç sorunlarý çözmek için baþka bir ülkenin topraklarýna operasyon düzenlemek, bölgenin güvenliði açýsýndan aðýr sonuçlara yol açabilir” açýklamasýnda bulundu. Arap Birliði dün yayýnladýðý bildiride, Türkiye’nin sýnýrötesi operasyonunu “Irak’ýn içiþlerine karýþma” olarak deðerlendirdi. Bildiride, “bu tür olaylar, Türkiye’nin Arap ülkeleri ile olan tarihi baðlarýný ve karþýlýklý çýkarlarýný olumsuz etkileyebilir. Irak’ýn toprak bütünlüðü ve egemenliði korunmalýdýr” denildi. Irak Hükümeti de operasyona karþý tepkisini önceki gün yayýnladýðý bir bildiri ile duyurmuþtu.

lAVRUPA BÝRLÝÐÝ: AB Dönem Baþkaný Hollanda’nýn Dýþiþleri Bakaný Hans van Mierlo adýna açýklamada bulunan bakanlýk sözcüsü, “Türkiye’nin terörist faaliyetlere son verme isteðini anlýyoruz. Ancak Ankara’ya kabul edilebilir çerçeveyi aþmamasý için çaðrýda bulunuyoruz” dedi. Sözcü, Türkiye’nin Kuzey Irak’ta sürdürdüðü sýnýrötesi operasyon ile ilgili yaptýðý açýklamada, Türk hükümetinden sivillerin hayatýnýn tehlikeye girebileceði her türlü giriþimden sakýnmasýný istedi.

l FRANSA: Fransa Dýþiþleri Bakanlýðý sözcüsü Jacques Rummelhardt, Fransýz hükümetinin Türk askerlerinin bir an önce çekilmesini dilediðini bildirdi. Rummelhardt, “Fransa, Türkiye’nin sýnýrötesi operasyonundan endiþe duymaktadýr. Kuzey Irak bölgesi oldukça hassas bir bölgedir” dedi.

Chirac’tan Çin’e ticari çýkarma

PEKÝN – Fransa Cumhurbaþkaný Jacques Chirac, dört günlük resmi Çin ziyareti esnasýnda dün bir dizi önemli anlaþmalarýn altýna imza attý.

Ýmzalanan anlaþmalar uyarýnca Çin, Fransa’dan toplam deðeri 1. 5 milyar dolar olan 30 adet Air-bus tipi yolcu uçaðý ile 150 milyon dolarlýk ATR-72 tipi uçak satýn alacak. Ýki tarafýn anlaþmasýna göre ayrýca yakýn zamanda ortak bir 100 koltuklu uçaðýn projesi hazýrlatýlacak.

Anlaþma sonrasýnda bir açýklama yapan Chirac ise, Çin Devlet Baþkaný Jiang Zemin’le görüþmesi sonrasýnda Fransa’nýn Çin’de ekonomik bir ayak oluþturabilmesi için Çin’in büyük çaba harcamasý gerektiðini dile getirdi. Chirac, “Bizim ekonomimiz hiçbir þekilde Çin ekonomisiyle benzerlikler taþýmýyor. Bunun için her iki tarafýn da yoðun çaba harcamasý gerekir” þeklinde konuþtu.

Chirac, Fransa’nýn Çin ile yeni bir dünya düzeni için gerekli politikalarý geliþtirmeye hazýr olduðuna da deðinerek, bu konudaki bir anlaþmayý yarýn Zemin ile birlikte imzalayacaklarýný belirtti.(aa)

Arnavutlar Makedon sýnýrýnda

ÜSKÜP – Arnavutluk’ta devam eden bunalýmdan kaçan yüzlerce Arnavut vatandaþýnýn Makedonya’ya girmek istemeleri, Makedon makamlarýný güç durumda býrakýyor. Makedonya’ya kaçak yollardan gelen Arnavut vatandaþlarýnýn sýnýrdýþý edilme iþlemleri devam ederken, Makedonya-Arnavutluk sýnýrýnda olaylar yaþandýðý, çatýþmalarda ölen ve yaralanan kiþilerin olduðu bildiriliyor.

Son olarak, bir Arnavut vatandaþýnýn öldürülmesi ve 2 Makedon vatandaþýnýn yaralanmasý olayýndan sonra, 24 saat içinde ülkeye sýðýnmak isteyen 200 dolayýnda Arnavut’un gözaltýna alýndýðý belirtiliyor.

Makedonya Savunma Bakanlýðý yetkilileri, Arnavutlarýn Makedonya üzerinden Yunanistan’a gitmek istediklerini kaydediyorlar. Yetkililer, önümüzdeki günlerde Makedonya’nýn büyük bir Arnavut mülteci akýný ile karþý karþýya kalmasýndan korkulduðunu ifade ederek, sýnýr karakollarýndaki asker sayýsýnýn artýrýldýðýný bildiriyorlar. (aa)

Arnavutluk’ta iþler kýsa sürede düzelecek gibi deðil

Kamu düzeninin, devlet otoritesinin geniþ ölçüde ortadan kalkmasýyla vahim hale gelen Arnavutluk krizi görünürde yatýþýyormuþ intibaý vermesine raðmen hala ciddiyetini koruyor. Geçtiðimiz haftalarda bu ülkeye bir uluslararasý güç gönderilmesine raðmen sorunun temeli olan unsurlarda fazlaca bir deðiþiklik yaþanmadýðý gözleniyor. Kýsacasý bu köþede Arnavutluk krizinin ilk haftasýnda tahmin ettiðimiz kargaþa yani bir tür ‘Somali’ senaryosu maalesef doðru çýkmýþ gibi. Þu ana kadar 1200 civarýnda insanýn þu veya bu þekilde öldürüldüðü ve yaklaþýk 5000 kiþinin de yaralandýðý tahmin ediliyor.

Bu ülkeye yapýlacak insani yardýmý yerine ulaþtýrmak için Arnavutluk’a gönderilen uluslararasý güç ve bunun komutanlýðý, intikalinden kýsa süre sonra sorunun bir açlýk deðil bankere kaptýrýlan para sorunu olduðunu kavramaya baþladý. Bu doðrultuda ABD ve AB bir uluslararasý Arnavutluk fonu oluþturmak için bazý adýmlar atmakla birlikte, bunlarýn kullanýmý konusunda ileri sürdükleri þartlar Arnavutluk’un istikrara kavuþmasýna katkýda bulunacak türden deðil; zira ýsrarla Beriþa’nýn aleyhinde olmayý sürdürüyorlar. Bilindiði gibi ülke güneyinde Avlonya merkezli bir isyanýn baþlamasý, bölgedeki polis ve askerlerin de silahlarýný isyancýlara teslim etmesi üzerine týrmanan ve daha sonra ülkenin hemen hemen her tarafýna yayýlan isyan üzerine Devlet Baþkaný Beriþa bir milli mutabakat hükümeti kurulmasýna razý olmuþtu. Bu hükümetin baþkanlýðýna güneydeki isyancýlara sözü geçeceði tahmin edilen güneyli bir baþbakan yani Baþkim Fino getirilmiþ; isyancýlara fazlaca söz geçiremeyen Fino’nun hükümeti Beriþa ile erken seçimlere gitmek konusunda anlaþmýþ; bu arada Beriþa kendi partisi olan Demokrat Parti’nin seçimleri kaybetmesi halinde istifa ederek devlet baþkanlýðý görevini býrakacaðýný açýklamýþtý.

Birbirini fazlaca sevmeyen unsurlar arasýndaki bu mutabakat bir süre ‘iþliyor’ gibi göründü; ancak, son haftalarda baþbakanýn isyancýlara müzahir açýklamalar yapmasý ve Beriþa’nýn bunu eleþtirmesi üzerine gerginliðin tekrardan yükselmeye baþladýðýna þahit olunuyor. ABD baþta olmak üzere Batý dünyasýnýn sergilediði tavýrlar da buna katkýda bulunuyor. ABD ve Batý dünyasýnýn temel yanýlgýsý 1996 Mayýs’ýnda yapýlan seçimlere Beriþa ve partisinin büyük çaplý hile karýþtýrdýðý düþüncesi. AGÝT’in seçimleri izlemek için Arnavutluk’a gönderdiði heyetin Beriþa’nýn hile yapmadan seçimleri kazanamayacaðý yolundaki raporlarýný doðru kabul ederek bu tarihten itibaren Beriþa’ya yüklenmeye baþlayan ABD yönetimi, þimdi de Beriþa’yý adeta yok farz ediyor. Þu anda Sosyalist Baþbakan Fino’ya yatýrým yapýyor ve eski Sosyalist lider Fatos Nano’nun 29 Haziran’da yapýlmasý beklenen seçimleri kazanacaðýný düþünüyor.

Oysa ülkedeki isyan havasýna ve halkýn çok büyük bir kýsmýnýn bankerlere para kaptýrmýþ olmasýna raðmen Sosyalist Parti neticede Enver Hoca’nýn devamý olarak algýlandýðý için yapýlacak erken seçimleri ezici bir þekilde kazanacakmýþ gibi görünmüyor. Hatta Beriþa’nýn Demokrat Partisi’nin kazanma ihtimali bile yükseliyor. Onlarca diðer partinin de seçimlere katýlacaðý düþünülecek olursa, ne Sosyalistlerin ne de Demokratlarýn tek baþlarýna iktidar olamayacaklarý söylenebilir. Ýþin ilginç tarafý Sosyalistlerin en güçlü olduklarý güney bölgesinde programlarý itibariyle deðil bir tür bölgecilik sayesinde popüler olmalarý.

Sosyalistlerin seçimi kesin zaferle sonuçlandýramayacaklarý yönündeki endiþeleri, içinde bulunduðumuz hafta baþýnda yapýlan seçim kanunu tartýþmalarýnda da fark edildi. Mesela Demokratlar bir tür dar bölge sistemi yoluyla seçime gidilmesini teklif ederken, Sosyalistler ve onlarla iþbirliði yapan küçük partilerin hemen hepsi nisbi temsili tercih ettiklerini açýkladýlar. Sonuçta bir uzlaþma beklenirken, Beriþa’nýn partisi parlamentodaki çoðunluðunu harekete geçirerek dar bölge aðýrlýklý bir seçim kanununu kabul etti. Bu, baþta Sosyalistler olmak üzere bütün partilerin tepkisini çekti ve eleþtirilere ABD de katýldý. ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Arnavutluk’a yapmayý düþündükleri acil mali yardýmlarý askýya alabileceklerini belirtti. Sosyalistler ve müttefikleri ise böyle bir kanunla gidilecek seçimi boykot edecekleri tehdidinde bulundular.

Çok sayýda partinin yarýþacaðý bu seçimlerden nisbi temsil yoluyla Arnavutluk adýna istikrar çýkacaðýný beklemek zor olur. Ancak Beriþa ve ekibinin bunu, bilhassa ABD’nin desteðini almýþ muhalefete anlatabilmesi de oldukça güç. Öte yandan her þeye raðmen Beriþa’nýn her geçen gün güçlendiði gözleniyor ki, kendisi baþkent dýþýnda mitingler yapmaya bile baþladý. Eðer ABD’nin anlamsýz taraflý tavrýnýn da belli ölçülerde körükleyeceði gerginlik bu þekilde devam ederse belki seçimler bile yapýlamayacaktýr. Bu da ülkedeki istikrarsýzlýðýn devamý demektir.

Reklam
Kırıkkale Balışeyh İlçesinde Ceset Bulundu
Kırıkkale iline bağlı Balışeyh ilçesinin Yeniliköy çevresinde görevli bulunan jandarma ekiplerinin devriyeleri sırasında karşılaştıkları şüpheli transiti incelemeye gittiklerinde araç yanında...
Bugün TBMM’de günlerden Kırıkkale
MHP Kırıkkale Milletvekili Halil ÖZTÜRK, sosyal medya hesabından TBMM ‘de Kırıkkale ile ilgili konuşmasını “Bugün TBMM’de günlerden Kırıkkale” diye yazarak...
Kırıkkale Firma ve Kurum Haber
Kırıkkale ilinin içinde bulunan özel kurum ve kuruşların firma yapılarının gerçekten farklı olması da sizin için aynı şeyleri gösterdiğini görebiliyorsunuz....
Kırıkkale Belediyesinden Beklentim
Halit Durgut Kaleminden… Kırıkkale’nin sorunlarına çare aramak, Kırıkkale siyasetinin asli görevidir. Kırıkkaleli ne istiyor? Genci işsiz, Memuru memnuniyetsiz, Çiftçisi mağdur,...
Yayın Hayatı Kırıkkale Haber Yaşanıyor
Kırıkkale ilinin en güncel ve en köklü tarafsız yerel haber portalına hoşgeldiniz. Kırıkkale haber olarak yayın hayatı siz Kırıkkale halkı...
2.8 Şiddetinde Kırıkkale Depremi
Kırıkkale BEDESTEN YAHSIHAN bölgesinde 27 Kasım 2018 saat 20:28 tarihinde 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. BEDESTEN YAHSIHAN depremi 5.0 km...
Geri Gönderme Merkezi’nde İnceleme
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Yahşihan İlçesi Kılıçlar Köyünde bulunan “ Geri Gönderme Merkezi”nde incelemelerde bulundu.
Pakdemirli’den Öğrencilere Kart
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Enerjisa iş birliğinde yürütülen proje kapsamında...
KÜ Birincilikle Döndü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 8-10 Kasım 2018’da 11. kez düzenlenen TRANSİST İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarında proje yarışmasında Doç. Dr....
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Hep Birlikteyiz
AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Esma Ünal, parti binasında yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde aynı biçimde...
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Hep Birlikteyiz
AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Esma Ünal, parti binasında yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde aynı biçimde...
Trafik Kazası 4 Yaralı
Kırıkkale'de, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Diş Hekimliği Öğrencileri  Beyaz Önlük Giydi
Kırıkkale Üniversitsi Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Haftası Kutlama ve Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenledi. Şehit Ahmet Özsoy Konferans Salonu’nda...
YÖGEP’in İlk adımı Atıldı
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Hazırlanan Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarında görev yapan eğitim...
Tütün Ürünlerinin Satışı Yapılamayacak
Tütün ürünlerinin görüntülenme ve satışına kısıtlamalar getiren yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edildi. Yeni düzenlemeye göre...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ